OM OSS

GENERELL INFO

Harstad Taxi gjennomfører transport for private, næringsliv, offentlige og kommunale etater med flere og tilbyr alt fra flytaxi, maxitaxi, pasienttransport, skolekjøring og annet. Selskapet eies av drosjeeiere/løyvehavere i Harstad. Vi driver vår egen bookingtjeneste og transporterer årlig omtrent 250.000 mennesker.

VÅRE TRANSPORTTJENESTER

Harstad Taxi gjennomfører transport for private, næringsliv, offentlige og kommunale etater med flere og tilbyr alt fra flytaxi, maxitaxi, pasienttransport, skolekjøring og annet. Selskapet eies av drosjeeiere/løyvehavere i Harstad. Vår hovedoppgave er å være den koordinerende instans for drosjenæringen i Harstad-regionen, og kontaktpunktet for våre kunder. Vi driver vår egen bookingtjeneste og transporterer årlig omtrent 250.000 mennesker.

VÅR BILPARK

Vi disponerer 26 biler inklusive 3 MAXI/Handikapbiler og tilbyr alle former for passasjer- og varefrakt: Taxi- og pakketransport, Rullestolbiler, Maxi taxi og VIP-taxi, Flytaxi med stasjonsvogner, Skoleskyss, Pasientreiser, Transporttjenesten for bevegelseshemmede.

TRYGGHET OG SIKKERHET

Trygghet og sikkerhet i bil er prioritet nr. 1 for oss i Harstad Taxi! Som kunde skal du/dere føle trygghet når du er passasjer i en av våre biler, også de minste da vi har alle typer av godkjente barneseter og puter. Alle våre biler godkjennes årlig av Juster vesenet. Har du behov for andre former for sikkerhet i forbindelse med en tur, TA KONTAKT så skal vi hjelpe deg så godt vi kan.

PPROFESJONELLE OG SIKRE SJÅFØRER

Vi stiller de høyeste krav til sjåførene som skal levere tjenestene til deg ved å løpende videreutdanne sjåfører og løyvehavere. Drosjeeierne og sjåførene er alle spesialister innen sitt fag, og vil alle følge opp kundens ønsker på den beste måte. De vil alltid behandle deg med respekt og din bagasje med den nødvendige forsiktighet, og de vil kjøre effektivt og hensynsfullt i trafikken. Du skal føle deg trygg med oss.

KVALITET I ALLE LEDD

Harstad Taxi er et selskap som skal sørge for kvalitet i alle ledd 24 timer i døgnet. De første du møter oss hos vil være medarbeiderne på Callsenteret som er profesjonelle og vil sørge for at dine ønsker og bestillinger blir behandlet raskt og effektivt.

TRANSPORTVILKÅR FOR REISENDE MED HARSTAD TAXI

Transportvilkår for reisende med Harstad Taxi

§1 – Transportvilkårenes anvendelse

§2 – Bestilling av taxi

§3 – Bruk av holdeplass – Fortrinnsrett til taxi

§4 – Praiing utenom holdeplass

§5 – Taxiførers rett til å avvise turer

§6 – Ansvar som påhviler den reisende

§7 – Oppdragets utførelse

§8 – Assistanse og bistand

§9 – Førerhund, hunder og kjæledyr

§10 – Uheldige hendelser i bil

§11 – Barnestol

§12 – Ventetid, avbrudd og forsinkelser

§13 – Betaling, veksling og kvittering

§14 – Sikkerhet for betaling

§15 – Bagasje og lignende

§16 – Vilkår ved reise med Flytaxi

§17 – Hittegods

§18 – Ansvar

§19 – Saksbehandling ved klager fra publikum, regler ved tvister

§20 – Reklamasjon, frister og foreldelse

§21 – Tilgjengelighet av vilkår og regulativ

§1 Transportvilkårenes anvendelse

Transportvilkårene er avtalevilkår mellom den reisende og taxifører. På alle forhold som ikke er regulert her, kommer norsk lov til anvendelse. Det vises også til gjeldene instrukser utsted av Harstad Taxisentral.

§2 Bestilling av taxi

Ved bestilling av taxi gjennom sentral eller ved telefonbestilling direkte til holdeplass, skal bestiller gi relevante opplysninger som måtte være nødvendig for oppdragets utførelse. Dersom det kreves særskilt utrustet kjøretøy, utvidet setekapasitet eller særlig utstyr (spesialtransport), skal bestiller opplyse dette. Om bestillingen eksempelvis gjelder flere enn fire passasjerer og det viser seg at det faktiske behov er redusert, regnes godtgjørelse og lignende i henhold til bestillingen.

§3 Bruk av holdeplass – Fortrinnsrett til taxi

Ved kø på holdeplass, skal taxifører kjøre den reisende som står for tur. Syke, uføre og personer med småbarn har fortrinnsrett til taxi. For øvrig gjelder de av myndighetene fastsatte bestemmelser om fortrinnsrett til taxi. Reisende fra holdeplass er fortrinnsberettiget til ledig taxi. Publikum på holdeplass henvises til første ledige taxi, men den reisende har selv rett til å velge taxi. Taxier som eventuelt står foran i køen, må om nødvendig flyttes for å gi plass til tkjøring. Ved påstigning skal den reisende oppgi sitt reisemål, om eventuell annen oppgjørsform enn kontant betaling og eventuelle andre forhold av betydning for oppdragets utførelse.

§4 Praiing utenom holdeplass

Når taxi er ledig, skal taxifører sørge for at lediglampe er tent og synlig for publikum. Utenfor en avstand fra nærmeste holdeplass, angitt i sentralens kjørereglement/sjåførinstruks, kan fører plukke opp reisende som gir tydelige tegn, så sant stans og påstigning kan skje innenfor rammen av gjeldende trafikkregler og uten hinder for øvrig trafikk.

§5 Taxiførers rett til å avvise turer

Taxifører kan avvise ruset person, reisende som opptrer truende eller personer som av andre årsaker taxifører finner saklig grunn til å avvise. Dersom person avvises, kan taxifører kreve godtgjørelse i samsvar med taksameterets pålydende.

§6 Ansvar som påhviler den reisende

Ansvar for påbudt bruk av bilbelte og eventuelt at barnesete er forsvarlig festet, følger veitrafikklovens bestemmelser. Under turen skal passasjer (og fører) opptre slik at det ikke oppstår fare for medtrafikanter, bagasje, bil og utstyr. Røyking i taxi er forbudt.

§7 Oppdragets utførelse

En taxifører skal følge den kjørerute som tar kortest tid til bestemmelsesstedet, hvis den reisende ikke bestemmer noe annet. Taxifører kan kreve forhåndsbetaling for turen. Taxifører plikter etter anmodning på samme turen å kjøre passasjerer til forskjellige steder (kombinering av tur). Hvis ikke annet er avtalt, er sist avstigende passasjer ansvarlig for betaling av turen. Under turen skal fører og passasjer opptre slik at det ikke oppstår fare for medtrafikanter, bagasje, bil og utstyr. Røyking i taxi er forbudt. Førers bruk av mobiltelefon, dataterminal og lignende under oppdrag skal skje i henhold til sentralens reglement. Bilradio kan benyttes etter den reisendes samtykke.

§8 Assistanse og bistand

Person som trenger assistanse fra taxi til inngangsdør eller lignende, kan anmode om bistand. Bistand taxifører yter passasjeren, etter dennes ønske, til, fra eller utenfor transportmidlet skjer for passasjerens risiko. Den reisende har rett til å medbringe rullator/gåstol, alle drosjer er pliktig til å kjøre enhver person som benytter rullator/gåstol. Den reisende har rett til å medbringe rullestol, men er ikke selvsagt ved praiing eller fra holdeplass grunnet plass/størrelse. Slike turer kan med fordel bestilles – Booking skal ha beskjed ved bestilling.

§9 Førerhund, hunder og kjæledyr

Den reisende har rett til å medbringe førerhund, drosjer er pliktig til å kjøre enhver person som har førerhund. Det er ikke tillatt å nekte kunde drosje fordi vedkommende har med førerhund. Det er i utgangspunktet heller ikke tillatt å nekte kunde med vanlig hund. Unntak gis for allergibiler og der hvor hunden er så skitten at bilen må vaskes etter tur for å være klar til neste kunde. Alternativt må kunde betale for innvendig vask av bil jfr. §10-1. Den reisende kan medbringe kjæledyr, men er ikke selvsagt ved praiing eller fra holdeplass grunnet eventuell allergi av sjåfør. Slike turer kan med fordel bestilles – Booking skal ha beskjed ved bestilling. Katt og mindre kjæledyr må fraktes i bur eller reiseveske.

10 Uheldige hendelser i bil

Uheldige hendelser i bil som skyldes inntak av for stor mengde alkohol og/eller andre former for rusmidler, eller andre uheldige hendelser og som påfører sjåfør tapt arbeidsinntekt og merarbeid til innsetting av bil til vask/rens skal dette i sin helhet betales av kunden.

 1. Dersom bil må til vaskehall skal det i tillegg til turens kostnad betales en timepris på NOK 700, som faktureres per påbegynt 15 minutter i ventetid pluss kostnaden til vask/rens. Det er sjåføren som vurderer tidsforbruket som ligger til grunn for tapt sjåførinntekt kunde må erstatte. Ved tvist kan Harstad Taxi avgjøre korrekt pris.
 2. Sjåførens utlegg til vask/rens skal framkomme på taksameterkvitteringen som: ekstra, tillegg eller fastpris. Sjåfør plikter å ta vare på kvittering fra vaskehall i minimum en — I — måned.
 3. Uheldige hendelser i bil som skyldes sykt barn (opptil 15 år) eller andre uheldige hendelser og som påfører sjåfør tapt arbeidsinntekt og merarbeid til innsetting av bil til vask/rens dekkes kostnadene til vask/rens av sjåfør og Harstad Taxi i fellesskap. Sjåfør må notere navn og telefonnummer til kunde og levere dette til Harstad Taxi.
 4. Hendelser etter punkt 3 skal bekreftes av foresatt og utlegg skal dokumenteres med kvittering fra vaskehall og taksameterkvittering.

§11 Barnestol

Den reisende har rett til å forlange barnestol for transport av barn i alle aldre, men er ikke selvsagt ved praiing eller fra holdeplass grunnet at drosjene ikke har barnestol som fast utstyr i bilen. Slike turer kan med fordel bestilles – Booking skal ha beskjed ved bestilling sammen med opplysning av barnets alder, vekt og evt. lengde.

§12 Ventetid, avbrudd og forsinkelser

Ved henting av passasjer og under kjøring plikter taxifører å vente i et tidsintervall som fremgår av kjørereglement og/eller sjåførinstruks, hvis ikke annet er avtalt. For spesielle kjøreoppdrag av typen legekjøring, bryllup, barnedåp og begravelse følger ventetid av oppdragets art.

Ved forhåndsbestilt taxi gjelder at faktisk fremmøte kan avvike fra avtalt fremmøtetidspunkt med et tidsintervall som er angitt i sentralens kjørereglement/sjåførinstruks.

Må en tur avbrytes på grunn av feil med kjøretøyet, har taxifører ikke krav på betaling for den utførte kjøring, hvis han ikke innen rimelig tid kan skaffe annen taxi. Dersom ny taxi skaffes, kan taxifører kreve betalt for det han har kjørt, fratrukket den nye taxiens fremmøtepris. Hvis passasjeren ikke ønsker en annen taxi, har taxifører krav på betaling for den kjøring som er utført.

Ved avbrytelse av tur på grunn av vær- og/eller føreforhold, har taxifører krav på betaling for kjørt lengde. Forsinkelser som skyldes trafikale og meteorologiske forhold gir den reisende ingen rett til avkortning i samlet takst.

§13 Betaling, veksling og kvittering

Taxisentralens takstregulativ benyttes som grunnlag for takstberegningen, med mindre annet er avtalt. Taxiturer skal skje mot kontant betaling eller ved bruk av kredittkort. Ved bruk av rekvisisjon eller annen betalingsform skal det avtales med taxifører før turens start. Dersom det gjennom skilting i taxien, sentralens annonsering eller lignende fremgår at bestemte rekvisisjoner, betalings-/kredittkort aksepteres, plikter taxifører å akseptere disse.

Taxifører plikter ikke å veksle større seddelbeløp enn angitt i sentralens kjørereglement og/eller sjåførinstruks f.t. kr. 500. Kjøring i forbindelse med veksling av større beløp, belastes passasjer.

Taxifører plikter på anmodning å gi passasjer datert kvittering. I kvitteringen skal oppgis taxiførers sjåførnummer, taxiens løyvenummer, samt øvrige opplysninger som er nødvendig til kontroll av at vederlaget er regnet i samsvar med gjeldende takstregulativ. I taxi med kvitteringsskrivende taksameter, skal dette benyttes ved utskrift av kvittering. Passasjerens på- og avstigningssted fremkommer kun ved bestilt tur men kan påføres ved anmodning.

§14 Sikkerhet for betaling

Taxifører skal snarest og innen 24 — tjuefire — timer underrette taxisentralen om gjenstander mottatt som sikkerhet for betaling. Offentlige dokumenter som f.eks. pass og førerkort, aksepteres ikke som panteobjekt. Taxifører plikter å gi passasjeren kvittering på for mottatt pant.

Pantekvittering skal være påført kjørerute, kjørebeløp, gebyr, tid og sted for tilbakelevering av pantet. Gjeldsbrev, godkjent av taxisentralen, kan benyttes som et alternativ til pant i forbindelse med sikkerhet for betaling.

§15 Bagasje og lignende

Taxifører skal hjelpe til med å anbringe bagasje og annet i taxien. Fører kan avvise bagasje og annet som etter sitt omfang eller utforming ikke er egnet til å bli transportert i taxien. Dersom den reisende ønsker å medbringe bagasje utover det som normalt kan påregnes medtatt i ordinær taxi, skal det opplyses til sentralen ved bestilling. Hvis mulig kan da sentralen formidle oppdraget til taxi tilpasset oppdragets art. Det gjelder egne regler for bestilling av fly taxi, se våre vilkår på www.harstadtaxi.no

§16 Vilkår ved reise med Flytaxi

Ved bestilling av flytaxi gjelder spesielle regler grunnet at den reisende deler taxi med inntil 2 andre passasjerer. Dyr er ikke tillatt og bagasje er begrenset til 1 reisekoffert / 1 håndbagasje. I motsatt tilfelle må den reisende bestille egen drosje for den aktuelle turen. For øvrig vises det til mer info og vilkår på våre nettsider.

§17 Hittegods

Sjåfør skal etter hver tur undersøke om kunde har lagt igjen noe inne i drosjen slik at glemte saker kan leveres tilbake til kunde omgående eller så snart som mulig.

 1. Taxifører plikter å dra forsvarlig omsorg for hittegods/gjenstanden inntil den er innlevert.
 2. Er ikke dette mulig skal gjenglemte gjenstander innleveres til nærmeste politistasjon sitt hittegodskontor snarest mulig og senest innen 12 timer.
 3. Der hvor sjåfør må reise til kunde og levere gjenglemte gjenstander må kunde påregne og betale et beløp tilsvarende kjøredistanse og ventetid, minimum minstepris, på de forskjellige tider av døgnet.
 4. Punkt 3 gjelder ikke gjenglemte ting i bagasjerommet.

§18 Ansvar

a) Skade på person
Transportørens ansvar for skade på person under transport er nærmere regulert i bilansvarsloven. Transportøren skal ha forsikring i samsvar med de krav som lovgivningen bestemmer.

b) Bagasje og annet gods
Går håndbagasje eller ting som de reisende medbringer, helt eller delvis tapt, eller blir slike gjenstander skadd under reisen plikter transportøren å erstatte tapet eller skaden, dersom tapet eller skaden skyldes feil eller forsømmelser fra transportørens side. For skade på og/eller tap av bagasje eller andre ting passasjeren medbringer, er transportørens ansvar begrenset til kr. 60,- pr. kg. av den del av godset som er gått tapt eller blir skadet.

c) Forsinkelse
Erstatningsplikt for forsinkelse oppstår når fremmøte eller tiden for å fullføre oppdraget, overskrider hva som etter omstendighetene må anses som rimelig. Ansvar foreligger ikke dersom forsinkelsen skyldes passasjeren eller omstendigheter som taxifører ikke kunne unngå og hvis følger han ikke kunne forebygge. Transportørens ansvar for forsinkelser er begrenset til transportens kostnader.

d) Den reisendes ansvar
Den reisende plikter å erstatte skader som ved forsett eller uaktsomhet påføres transportøren (fører) eller dens transportmiddel (taxi/bil).

§19 Saksbehandling ved klager fra publikum, regler ved tvister

Tvist mellom den reisende og taxifører som ikke lar seg løse mellom partene, kan den reisende forelegge sentralen. All saksbehandling skal foregå skriftlig. Sjåfør som blir utsatt for klage har tilsvarsrett på innkommet klage. Dersom Harstad Taxi gir kunde medhold i klage, for eksempel feil pris/overprising eller feil kjørerute, har Harstad Taxi anledning til å bestemme beløpet kunde skal fä refundert.

§20 Reklamasjon, frister og foreldelse

Den som vil kreve erstatning for tap må gi transportøren og/eller den sentralen hvor transportøren er tilsluttet, meddelelse uten ugrunnet opphold. Krav om erstatning etter disse befordringsvedtekter, foreldes etter et år med mindre andre frister skal anvendes i medhold av annen lovgivning.

§21 Tilgjengelighet av vilkår og regulativ

Transportvilkårene skal, sammen med gjeldende takstregulativ, være tilgjengelig i taxien og forevises den reisende på forlangende. Det kan også oppfylles ved og vises på våre nettsider- www.harstadtaxi.no

VILKÅR FOR TAXI-FIX

Brukervilkår for Taxi-Fix

Innledning
Hensikten med disse vilkårene er å beskrive tjenestene du kan kjøpe i Taxifix, og gjøre rede for det ansvar vi tar ovenfor deg som kunde, og hva vi også forventer av våre kunder. Vilkårene vil også vise avgrensningen av ansvaret taxiselskapet har knyttet til våre tjenester.

Bestilling av reise
Taxifix er en app hvor du enkelt kan bestille og betale taxitur. Du kan bestille taxi i store deler av Norge. Bestillingen går til nærmeste taxisentral. For å se tilleggsinformasjon om tjenestene der du er må du kontakte taxisentralen eller lese på sentralens nettsider.

I Taxifix kan du bestille henting her og nå, eller inntil 48 timer fram i tid.

Taxifix finner ut hvor du er ved hjelp av stedstjenester i telefonen. Av og til tar det litt tid før posisjonen din finnes i kartet. Informasjon om GPS-nøyaktighet finner du i din telefons detaljer. Det anbefales derfor at du sjekker at henteadressen er korrekt før bestillingen gjennomføres.

Ved bestilling i Taxifix får du tilbud om å betale i appen, eller å betale i taxien med vanlig taksameterpris. Velg det som passer deg best.

Din bestilling sendes til taxier som er i nærheten av hentestedet, og du vil normalt bli tildelt en bil med det samme. Unntak fra dette er ved forhåndsbestillinger hvor turen ikke tildeles før hentetiden nærmer seg. Andre unntak er ved ekstreme forhold som påvirker vårt tilbud, eksempelvis ved trafikale forhold vi ikke rår over og som påvirker alle trafikanter.

Når du har bestilt taxi får du et referansenummer i appen. Når en sjåfør har akseptert turen og er på vei til deg, vil du motta en ny melding i appen om hvilken bil som er på vei. Noen sentraler vil også sende disse meldingene som SMS, og da koster denne SMS-en kr. 1,- som belastes ditt mobilabonnement. Dersom du ikke ønsker å motta SMS, kan du kontakte taxisentralen og oppgi dette.

Tilleggstjenester

Ønsker du spesialtjenester som barnesete, allergibil eller plass til rullestol, kan dette ikke bestilles i Taxifix. Ring taxisentralen for bestilling.

 • Hvis bil ikke kommer
  Ring drosjesentralen på nummeret du finner i appen dersom bestilt taxi ikke kommer i henhold til avtale. Vi forsøker alltid å kontakte kunder som ikke mottar bil som avtalt.
 • Hvis kunden ikke møter opp
  Hvis du bestiller bil og ikke dukker opp som avtalt (kunde ikke møtt), kan drosjeeier kreve et bomturgebyr for tapt tid og kjøring til hentestedet. Det er ditt ansvar å møte opp slik at sjåfør lett kan finne deg. Vet du at stedet er vanskelig å finne; skriv i kommentarfeltet ved bestilling via Taxifix. Eksempel: «Veien er stengt med bom fra 08-11. Jeg står ved siden av bommen.»
  Når du bestiller med Taxifix vil sjåføren se telefonnummeret ditt på bestillingen, og du vil ofte bli oppringt av sjåføren som vil forsikre deg om at han er på vei.
 • Hvis kunden ikke tar riktig bil
  Når du har bestilt taxi får du et referansenummer i appen. Når en sjåfør har akseptert turen og er på vei til deg, vil du motta en ny melding i appen om hvilken bil som er på vei. Ditt referansenummer skal stemme med det sjåføren oppgir ved henting. Sjåfør skal identifisere seg slik at kunden kan sjekke om han eller hun har fått riktig bil. Hvis du ikke tar den tildelte drosjen, får du en «kunde ikke møtt»-anmerkning. Får du tre slike anmerkninger risikerer du å bli utestengt fra tjenesten.

Prisberegning

 • Taksameterpris
  Prisen du betaler i bilen etter at turen er kjørt beregnes i taksameteret. Prisen er løpende, og er basert på avstanden du har blitt kjørt, og tiden turen har tatt, i tillegg til en startpris. Tilleggskostnader kan forekomme. Les taxisentralens takstreglement for å se mer om våre priser.

  Gjeldende takster finner du på taxisentralens nettsider, på klistremerker på bilene, samt i oppslag på taxiholdeplasser. Klistremerker og oppslag skal være godt synlige for kundene.

Makspris
Vi tilbyr forhåndsbetaling på bestillinger du gjør i Taxifix-appen, ved hjelp av en funksjon vi har valgt å kalle makspris. Maksprisen du blir tilbudt i Taxifix beregnes ut fra estimert tid og kilometer for reisen fra henteadresse (A) til leveringsadresse (B), basert på korteste rute fra Google Maps. Maksprisen er den høyeste prisen turen din maksimalt kan ende på, men viser taksameteret en lavere pris ved turens slutt, er det selvfølgelig den laveste prisen du skal betale.

Ved makspristurer kjører vi deg så direkte som trafikkmessig mulig fra hentested til leveringssted. Det vil si at forhåndsbetalt reise skal gå direkte fra A til B uten opphold eller stopp på veien. Verken sjåfør eller kunde har anledning til å gjøre endringer på turen underveis så lenge maksprisen er godtatt. Forhåndsbetaling forutsetter at turen går direkte mellom A og B, og at turen ikke inkluderer andre tillegg, slik som for eksempel sykkel, pakkehenting eller -levering, ferge eller lignende.

Hvis du ønsker å gjøre stopp underveis på turen passer ikke denne betalingsformen. Skulle du ha forhåndsbestilt og -betalt en tur, og likevel ønsker å gjøre stopp underveis, må du si fra til sjåføren før turen starter. Andre priser vil da gjelde. Du får tilbakeført forhåndsbetalt beløp og turen kjøres på taksameter eller du kan avtale ny pris med sjåfør. Deretter kan sjåføren kjøre deg dit du vil og du betaler den avtalte prisen i bilen.

Det er fullt mulig å avtale pris med sjåfør. Dette blir da en muntlig avtale mellom deg og sjåfør. Beløpet skal slås inn på taksameteret med en gang prisen er avtalt og turen starter, og du skal få kvittering etter turens slutt. Les mer under «Kvittering».

Betaling
Bestilling i Taxifix-appen gir deg tre ulike betalingsmuligheter.

 • Vippsbetaling (ved bruk av makspris)
 • Kortbetaling i app
 • Betal taksameterpris i bilen etter endt tur, enten kontant eller med kortVipps
  Velger du å Vippse for turen, vil maksprisen du tilbys bli reservert fra din konto. Beløpet trekkes når turen avsluttes.

  Kortbetaling i app
  Du kan registrere flere ulike kort i TaxiFix. Ved å registrere kort i Taxifix blir dine kortdetaljer trygt oppbevart hos en ekstern tredjepart. Vi mottar bare informasjonen vi trenger for å fullføre betalingen og knytte eventuelle fordeler til ditt spesifikke kort. Har du først registrert et kort kan du enkelt betale med det på senere bestillinger.

  Betale taksameterpris i bilen
  Denne betalingsmetoden er den tradisjonelle måten å betale taxi på. Du bestiller som vanlig i appen, men velger taksameter i stedet for fastpris. Bestillingen gjøres og du får en taxi som gir deg prisen fra taksameteret ved turens slutt. I bil kan du betale enten med kort eller kontant.

  Kvittering
  Sjåføren plikter å gi kvittering for alle utførte tjenester, og alle beløp skal registreres i taksameteret. Dette kan enten skje ved at sjåføren skriver ut en papirkvittering i bilen, eller at du mottar elektronisk kvittering på Taxifix.no. Registrerer du dine betalingskort på Taxifix.no, vil du automatisk motta kvittering så lenge du bruker et registrert kort.

  Reklamasjon
  Du kan når som helst henvende deg på e-post til kvalitet@taxifix.no for å få svar på spørsmål eller for å klage på en dårlig kundeopplevelse. Du vil få et automatisk svar med saksnummer når vi har mottatt din henvendelse. Vi har plikt til å besvare din klage innen tre uker. Sørg for å beholde saksnummeret i emne-feltet hvis du ønsker å kontakte oss videre i samme sak.

  Refusjon
  Hvis du bestiller en bil, men ikke møter opp, kan vi kreve et bomturgebyr. Dette fordi det koster noe å sende en bil til en henteadresse selv om du velger å ikke benytte den bestilte tjenesten. Er det en særskilt grunn til at kunden ikke benytter bestilt bil vil dette kunne vurderes av vår kvalitetsavdeling.

  Forhåndsbestilte turer må avbestilles innen 20 minutter før hentetidspunkt. Hvis turen avbestilles senere vil vi kunne kreve et bestillings-/bomturgebyr.

  Pengene blir refundert i sin helhet hvis passasjeren avbestiller en forhåndsbestilt tur innen 20 minutter før hentetidspunktet. Senere avbestilling kan medføre trekk tilsvarende ovennevnte bomturgebyr.

  Har du forhåndsbetalt, men opplever at bilen ikke møter opp, blir reservasjonen vi har gjort på din konto kansellert, og beløpet vil ikke trekkes fra din konto. Skulle du likevel oppleve at beløpet trekkes, må du kontakte kvalitet@taxifix.no for å få hjelp.

  Les mer om

  ·       Yrkestransportloven
  ·       Personvern for Taxifix-kunder

Taxifix er en gratis app, hvor du enkelt kan bestille drosje fra smarttelefoner. I Taxifix – Min side registrerer du selv kortene dine slik at du kan hente, lagre eller printe kvitteringer for taxiturer du har betalt med kredittkort og TaxiCard. Det er raskt, enkelt og smart.

Send kodeord Taxifix til 02323, eller klikk på logoene under for laste ned for Android /Apple:

PRISER OG TAKSTER

Alle turer begynner med en fast startpris. Deretter øker beløpet på bakgrunn av kjørt distanse og medgått tid. Prisen fastsettes ut fra de til enhver tid gjeldene satser iht maksimalpris forskriften fastsatt av konkurransetilsynet.

Klikk her, eller på ikonet «Priser» under, for å lese mer om våre priser.

© Kopirett - Harstad Taxi - Utviklet av Rekmont AS
Translate »
X